STATUT THOMAS ANDERS FAN-CLUB POLSKA

I. Postanowienia ogólne:

Nazwa: Thomas Anders Fan-Club Polska.

1. Fan-Club działa na podstawie Autoryzacji udzielonej przez Thomasa Andersa oraz na podstawie niniejszego Regulaminu, który jest wewnętrznym dokumentem Fan Clubu.

2. Strona oficjalna: thomas-anders.pl

II. Cele Fan-Clubu:

- Celem Fan-Clubu jest propagowanie muzyki i osoby Thomasa Andersa.

- Zrzeszanie osób popierających twórczość Thomasa Andersa.

- Wzajemne wspieranie się w zadaniach członka Fan-Clubu.

Fan-Club udziela wszelkich informacji na temat artysty (nie udzielamy informacji na temat życia prywatnego). Fan-Club rozpowszechnia materiały informacyjne, reklamowe oraz inne gadżety dotyczące Thomasa Andersa poprzez stronę internetową Fan-Clubu (zdjęcia, single i płyty, autografy, artykuły prasowe itp.). Fan Club organizuje konkursy z nagrodami. Fan-Club zawsze stara się organizować spotkania z Artystą przed lub po koncercie ale z zastrzeżeniem o ewentualnym odwołaniu takiego spotkania z przyczyn niezależnych od FC. Fan-Club realizuje swoje cele poprzez korespondencję mailową z fanami (jedynie przesyłki zawierające nagrody związane z Thomasem Andersem oraz identyfikatory i zamówione gadżety będą wysyłane listownie).

Obowiązki Zarządu:

- zarządzanie majątkiem FC

- przyjmowanie i skreślanie członków FC

- pilnowanie poprawnych stosunków na spotkaniach, koncertach i forum internetowym

- organizowanie oprawy koncertowej FAN ACTION, sektora FAN, czy spotkań z artystą

III. Członkowie Fan-Clubu:

Członkiem FC Thomasa Andersa może zostać każdy, kto ukończył 15 rok życia, a osoby poniżej 15 roku życia za pisemną zgodą rodziców / opiekunów. Warunkiem przystąpienia do FC jest wypełnienie formularza przygotowanego przez zarząd (imię, nazwisko, adres, nr tel, adres e-mail) oraz dostarczenie dwóch takich samych fotografii „legitymacyjnych” do identyfikatora. Dane podawane przez Fanów muszą być prawdziwe, przy czym FC zobowiązuje się do działania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Całość należy przesłać listownie, listem ZWYKŁYM /nie poleconym!/ na adres FC. Zgłoszenia są weryfikowane raz w miesiącu.

Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego powoduje nie wpisanie danej osoby na listę członków FC. Dowodem przynależności do Fan Clubu jest sygnowany przez FC identyfikator członkowska wraz z aktualnym HOLOGRAMEM ważnym cały rok kalendarzowy (aktualny na rok po uiszczeniu opłaty członkowskiej).

Osoby zrzeszone w Fan-Clubie mają prawo do:

- pomagania w przedsięwzięciach FC, o ile zachodzi taka potrzeba,

- wyrażania swojej opinii na temat działalności FC oraz do zgłaszania własnych pomysłów,

- uczestnictwa w spotkaniach z Artystą organizowanych przez FC, jednak pierwszeństwo mają te osoby które co najmniej rok są członkami FC,

- otrzymywania w pierwszej kolejności emaili z FC, przekazywania za pośrednictwem FC listów i przesyłek adresowanych do Artysty,

- członkowie FC mogą z własnej inicjatywy organizować tzw. AFERT PARTY, czy ZLOTY, jednak miejsce, czas i scenariusz takiego spotkania musi ZAWSZE być konsultowany z zarządem FC. Jeśli zaś takie spotkanie robi osoba z poza FC to nie może być ono reklamowane jako impreza TAFCPL, a członkowie FC biorący w nim udział zobowiązani są do przestrzegania wszystkich ustaleń statutu i regulaminu FC,

- członek ma prawo do zrezygnowania z uczestnictwa w FC, bez podania przyczyn, bez możliwości domagania się zwrotu części wniesionej opłaty rocznej. Rezygnację należy przesłać mailowo na adres: fan@thomas-anders.pl

Obowiązki członków FC:

- zrzeszeni FC mają obowiązek przesyłania na adres FC kopii materiałów prasowych z regionu, w którym mieszkają (najlepiej w oryginale lub wysokiej jakości skan),

- członek Fan Clubu zobowiązuje się do zapisana na wiadomości z NEWSLETTERA, by na bieżąco być informowanym o działalności FC i newsach o TA. Zakładka znajduje się na stronie głównej www. Thomas-Anders.pl. Osoby będące już w FC dostaną link aktywacyjny do zapisania się.

- OSOBA PRZYSTĘPUJĄCA DO FC ZGADZA SIĘ NA PUBLIKOWANIE JEJ DANYCH OSOBOWYCH (IMIĘ / PSEUDONIM) ORAZ NA OTRZYMYWANIE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ WIADOMOŚCI NA TEMAT FC,

- szanować innych członków FC na koncertach, oraz w dyskusjach na forum, korespondencji i stronie Facebook FC,

- zapisując się do FC zaakceptować regulamin i po podpisaniu ściśle go przestrzegać,

- działać na rzecz FC i wspierać go w realizacji,

- dbać o dobre imię FC swoja postawą, ubiorem i słowami,

- posiadać identyfikator członkowski na wszystkich koncertach i spotkaniach w kraju i zagranicą,

- poza granicami kraju na koncertach akcje FAN nie są organizowane,

- w przypadku posiadania oryginalnej odzieży FC w miarę możliwości być w nią zawsze ubranym,

- zgłosić zniszczenie bądź zgubienie identyfikatora członkowskiego zarządowi FC. Duplikat karty zostanie wydany na koszt Fana. Identyfikator uprawnia do udziału w spotkaniach z Thomasem organizowanych tylko i wyłącznie przez FC.

Zabrania się:

- przekazywania komukolwiek z poza FC danych o innych członkach, maili od zarządu FC oraz udzielania informacji umożliwiających dostęp do strony fan-clubu w celu wpisywania obraźliwych komentarzy,

- zabronione jest kopiowanie, powielanie, umieszczania na innych stronach www, portalach społecznościowych i forach, przekazywanie innym osobom materiałów promocyjnych uzyskanych za pośrednictwem Thomas Anders Fan Club Polska, lub nielegalnie skopiowanych w celach prywatnych, komercyjnych i zarobkowych. Osoba złapana na tego typu działalności będzie bezzwłocznie i bezpowrotnie pozbawiona członkostwa w Fan Clubie, z jednoznacznym zablokowaniem dostępu przez do forum i grupy Facebook FC.

Osoba zrzeszona w FC ma obowiązek głosowania na Thomasa Andersa we wszelkiego rodzaju listach przebojów bądź plebiscytach.

Zarząd ma prawo skreślić z listy osobę, która przesyła na adres FC korespondencję wulgarną, uwłaczającą godności Artysty i zarządu FC lub złamie regulamin FC w wyraźny sposób. Dotyczy to również osób które mimo wcześniejszych napomnień przez zarząd w trwały sposób nie przestrzegają etyki w stosunkach pomiędzy fanami lub w sposób obraźliwy lub uwłaczający godności drugiej osoby wyrażają się o innych członkach FC.

Podczas koncertów lub imprez gdzie jest obecny Thomas Anders każdy członek FC reprezentuje wyłącznie FC i jest zobowiązany postępować zgodnie z ustaleniami jakie zapadły na łamach FC odnośnie godnego reprezentowania FC. Jeżeli członek nie dostosuje się do tych zasad zostanie natychmiastowo skreślony z listy członków bez możliwości powrotu w szeregi FC. Decyzja taka będzie podejmowana przez cały skład Zarządu THOMAS ANDERS Fan-Club Polska.

Podczas takich koncertów, czy spotkań jeśli członek jest w koszulce TAFCPL, lub ma na sobie identyfikator to chcąc, czy nie chcąc reprezentuje TAFCPL w słowach i czynach, a to MUSI być zgodne z uzgodnionym wcześniej planem działania, gdyż te elementy ubioru identyfikują nas z TAFCPL w oczach innych ludzi.

IV Zarząd FC

1. Każda osoba z zarządu podlega ocenie członków FC, którzy mogą na ten temat wypowiadać się na forum.

2. Osoby wchodzące w skład zarządu mogą same z niego zrezygnować z miesięcznym wypowiedzeniem. Mogą też wnioskować o dodanie, lub usunięcie członków FC do/z zarządu.

3. Zarząd zawsze konsultuje wspólnie ważne i kluczowe decyzje związane z FC.

4. Zarząd ze względu na zawodowe własne kontakty Patryka upoważnia go do podejmowania decyzji związanych z organizacją koncertową, spotkaniami TA z FC, oraz kontaktem z menagmentem TA w Polsce i Niemczech.

5. Co rok każda osoba z zarządu rozliczana będzie ze swojej pracy i wkładu, w ogólnym rozrachunku.

6. Poszczególne osoby w zarządzie posiadają swoje funkcje, każdy zainteresowany członek FC chcący zaproponować poszczególną inicjatywę powinien się kontaktować z daną osobą.

V Postanowienia końcowe:

Fan-Clubem zarządzają następujące osoby: kwestie przyjmowania nowych członków FC i organizacja pracy związanych z koncertami Thomasa Andersa odpowiedzialny jest Patryk a w sprawach organizacyjnych pomaga mu Magda. Rozbudowa strony internetowej, dodawanie informacji i dbanie o estetykę strony odpowiedzialny jest Piotr. Dodatkowo dodawaniem newsów zajmuje się Agata i Arek (osoby z poza FC – zgoda zarządu). Kwestiami technicznymi i redakcyjnymi odpowiedzialny jest Arek. Wszelkie kwestie związane z FC mogą być realizowane dopiero po konsultacji z odpowiednimi osobami odpowiedzialnymi względem roli jaką mają w zarządzie. Osoba taka ma prawo nie odpowiadać na pytania, które nie będą ściśle związane z tematem zgrupowania jakim jest fan-club. Uczestnictwo w fan-clubie jest płatne poprzez rocznej składki członkowskiej. Opłata ta pobierana jest w celu przygotowywania gadżetów wytwarzanych na rzecz fan-clubu lub prezentów, które jako FC będziemy kupować Thomasowi. Z tych składek opłacane są koszty funkcjonowania FC jak: art. biurowe, wraz z obsługą biura, banery, identyfikatory, utrzymanie serwerów i domen, FC nie odpowiada za składki przesyłane w listach. Do każdego wysłanego identyfikatora dodawany jest paragon fiskalny.

Opłata na każdy rok kalendarzowy wynosi 36 zł + 4 zł za list polecony. Składka jest płacona jednorazowo w całości. Osoby chcące opłacić składkę na kolejny rok mogą to zrobić w terminie od 1 listopada trwającego roku członkowskiego do 15 stycznia roku następnego. Osoby zapisujące się do Fanclubu opłacają pełną składkę roczną niezależnie od dnia w którym postanowiły do FC przystąpić.

Identyfikator członkowski nie zastępuje biletu na koncerty, wejściówek na imprezy zamknięte czy nagrania programów radiowych i telewizyjnych. FC jest jedynie instytucją informacyjną.

Wykorzystywanie materiałów znajdujących się na stronie internetowej FC bez zgody, oraz braku podania źródła jest zabronione.

THOMAS ANDERS Fan-Club Polska zastrzega sobie prawo do zmian lub modyfikacji powyższych Informacji statutu w zależności od zmieniających się warunków działalności fanclubu, zmian prawnych czy konieczności dostosowania się do warunków szeroko pojętego otoczenia. W razie jakiś pytań czy wątpliwości prosimy kierować zapytania pod odpowiedni adres e-mail podany na internetowej stronie THOMAS ANDERS Fan-Club Polska.

UWAGA!!!

Posiadanie identyfikatora nie upoważnia do przebywania w obszarze sceny i garderób na koncertach Thomasa Andersa na terenie RP bez uprzedniej zgody Fan Clubu i Organizatora.

WSZELKIE OBJAWY FANATYZMU I NAPRZYKRZANIA SIĘ EKIPIE CAŁEGO ZESPOŁU Thomas Anders and Modern Talking Band W CZASIE KONCERTÓW, ORAZ W INTERNECIE BĘDĄ WNIKLIWIE SPRAWDZANE I W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH OSOBY TE BĘDĄ WYKLUCZANE Z TAFCPL!!!!!!

Adres korespondencyjny:

Thomas Anders Fan-Club Polska

Dj Serwis Office

ul. Halicka 10-11 lok.410

31-036 Kraków

www.thomas-anders.pl

fan@thomas-anders.plWszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.